Protocol opstellen en bekend maken

Naast de huisregels voor gasten kun je ook afspraken binnen het bedrijf maken zoals
• interne regels en afspraken hoe om te gaan met ongewenst gedrag. Hierin staat helder omschreven
- wat is ieders taak, wat wordt van medewerkers verwacht;
- wie heeft welke bevoegdheid bij het nemen van maatregelen;
- wie is (eind) verantwoordelijke;
- hoe help je elkaar;
- hoe verloopt de alarmprocedure.
• een intern gedragsprotocol. Dit beschrijft het gewenste gedrag van medewerkers, waarmee agressie en geweld wordt voorkomen.

 

Voordelen: 

Je hebt een systematische aanpak van incidenten, waarin ieder handelt naar vermogen.

Tips voor leidinggevenden: 

• Zorg er, in de planning, voor dat er voldoende mensen aanwezig zijn om de afspraken van het protocol uit te kunnen voeren.
• De checklist gedragsprotocol is een hulpmiddel voor het opstellen van een interne gedragsprotocol.
• Als input voor het maken van interne afspraken kan je ook gebruik maken van de maatregel Taken en verantwoordelijkheden.

Tips voor medewerkers: 

Weet wat je moet doen als iemand de huisregels overtreedt. Kijk zo nodig eens bij de maatregel Gericht ingrijpen.

randomness