Vertrouwenspersoon

De rol van de vertrouwenspersoon

Een belangrijk aandachtspunt binnen het beleid tegen ongewenste omgangsvormen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon heeft de volgende verantwoordelijkheden:

  • hij/zij is het aanspreekpunt van werknemers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen;
  • hij/zij begeleidt en ondersteunt deze werknemers ;
  • hij/zij kan voor je werknemers een klacht indienen bij de klachtencommissie;
  • hij/zij kan je werknemers doorverwijzen naar andere instanties, zoals het maatschappelijk werk;
  • hij/zij kan een mediator (bemiddelaar) inschakelen;
  • hij/zij kan voorlichting geven over ongewenst gedrag;
  • hij/zij kan leidinggevenden en managers adviseren over het voorkomen van ongewenste omgangsvormen;
  • meehelpen het beleid actueel te houden (afhankelijk welke organisatie).

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, en maakt dit vooraf bekend. Deze plicht zorgt ervoor dat de personen die met bepaalde problemen kampen de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk vertrouwen.

 

Klokkenluider en vertrouwenspersoon

Bij misstanden dienen klokkenluiders eerst intern melding te maken. Dit kan beginnen door bij een vertrouwenspersoon je verhaal te doen. Klokkenluiders verdienen een zo goed mogelijke bescherming en ondersteuning. Medewerkers zijn dan ook gediend bij een adequate meldregeling en professionele vertrouwenspersonen. Als vertrouwenspersoon kunt u de eerste schakel zijn en een luisterend oor. De vertrouwenspersoon is toegankelijk en biedt werknemers een luisterend oor, vertrouwelijk overleg en advies bij vermoedens van een misstand.

Zie bijlage 1: Modelregeling Klokkenluiders.

 

Intern of extern vertrouwenspersoon?

Bij de aanstelling van een vertrouwenspersoon kunt u kiezen voor intern, extern of een combinatie van beiden. In grotere organisaties wordtvaak een interne vacature opgesteld en volgt er een selectieprocedure.

In het geval van een externe vertrouwenspersoon wordt iemand ingehuurd bij bijvoorbeeld de Arbodienst.

Het voordeel van iemand intern aanstellen is dat hij de bedrijfscultuur goed kent. Maar het is belangrijk te beseffen dat het soms moeilijke kwesties zijn. De interne vertrouwenspersoon zit bijvoorbeeld na een melding wel in een vergadering met de dader. Dat kan moeilijkheden geven.

Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief omdat hij geen binding heeft met het bedrijf. Ook heeft een externe vertrouwenspersoon veel ervaring en kennis, waardoor hij deskundig is op dit gebied.

 

Branche vertrouwenspersoon!

In de recreatiesector zijn afspraken gemaakt over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de cao Recreatie, artikel 6 lid 2c (blz. 14). Onderdeel van deze afspraken is dat werknemers gebruik kunnen maken van de vertrouwenspersoon die speciaal voor de sector aangewezen en beschikbaar is gesteld. De branche vertrouwenspersoon is te bereiken via het volgende telefoonnummer: 0183 – 64 50 35 of via de e-mail: vertrouwenspersoon@kikk-recreatie.nl. Voor meer informatie is ook een folder beschikbaar: https://kikk-recreatie.nl/wp-content/uploads/2016/04/Er-zijn-grenzen.pdf

Meer informatie op de website van KIKK: https://kikk-recreatie.nl/personeelsbeleid/vertrouwenspersoon/

randomness